Pełnomocnictwo notarialne

 

Większość czynności prawnych, w każdej sferze życiowej będzie można dokonywać przez pełnomocnika, którego będziemy ustanawiać. Wyjątkiem jest tutaj wyłącznie sporządzenie testamentu, czego przez pełnomocnika nie można zrobić. Mianem pełnomocnictwa określa się czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli, w którym mocodawca upoważnia inną osobę albo osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.

Udzielenie pełnomocnictwa będzie się wiązało ze złożeniem oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonywania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej oznaczonej indywidualnie albo czynności określonych rodzajowo. Mocodawca musi mieć zdolność do czynności prawnych, natomiast pełnomocnik zdolność do czynności prawnych, ale wystarczy, że będzie to ograniczona zdolność do czynności prawnych. Oświadczenie woli mocodawcy co do ustanowienia pełnomocnictwa będzie wymagać złożenia go pełnomocnikowi. Nie wystarczy tutaj ogłoszenie publiczne czy powiedzenie trzeciej osobie.

Pełnomocnictwo można udzielić w dowolnej formie z wyjątkiem sytuacji, gdy zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod sankcja nieważności jest przewidziana szczególna forma. Jeśli tak się dzieje to również pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej samej formie. Zbycie czy nabycie nieruchomości wymaga aktu notarialnego i dlatego ewentualne pełnomocnictwo również musi do tych czynności zostać przygotowane w tej szczególnej formie. Jeśli w treści udzielonego pełnomocnictwa nie określony jest termin przez jaki pełnomocnictwo będzie ważne wtedy jest ono ważne bezterminowo. Mamy jednak takie sytuacje, w których pełnomocnictwo może utracić swoja moc prawną. Dotyczyć to będzie między innymi takich kwestii jakie zostaną poniżej przedstawione.

Podstawowa sytuacja to chwila, w której pełnomocnictwo jest odwołane. To odwołanie będzie możliwe w każdym czasie i nie będzie konieczności uzasadniania. Odwołanie to jednostronne i nieformalne oświadczenie woli, które wymaga zakomunikowania pełnomocnikowi. Mocodawca może zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa jedynie z przyczyn, które będą wynikać z tego jaka jest treść stosunku prawnego, z którego pełnomocnictwo będzie wynikać. Poza tym pełnomocnictwo przestaje działać w momencie śmierci pełnomocnika albo mocodawcy. Jednak w tej sytuacji istnieje również taka możliwość, że mocodawca będzie zastrzegał, że umocowanie nie wygaśnie. To zastrzeżenie będzie jednak skuteczne wyłącznie w sytuacji, w której wprowadzone zostaje ze względu na treść konkretnej czynności prawnej. Jeszcze inną sytuacją będzie likwidacja osoby prawnej, jeśli to ona udzielała pełnomocnictwa. Jest to sytuacja analogiczna do śmierci osoby fizycznej. Pełnomocnictwo przestaje funkcjonować również, gdy pełnomocnik dokona zrzeczenia pełnomocnictwa. Poza tym dochodzi do tego również w momencie, gdy mocodawca traci zdolność do czynności prawnych.

W razie sytuacji wygaśnięcia pełnomocnictwa niezależnie od przyczyny takiego stanu rzeczy pełnomocnik musi zwrócić dokument pełnomocnictwa. Może jedynie żądać poświadczonego odpisu z tym zastrzeżeniem, że wygaśnięcie umocowania musi być na odpisie zaznaczone.

28 lutego 2018